0966.25.66.26
Xuân Vũ, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình

Con giống đá, Các loại con giống đá như: Ngựa đá, Dê đá, Voi đá, Hổ đá, Báo đá, Sư tử đá, Chó đá, Trâu đá, Rồng đá, Rùa đá, Bia rùa đá, Nghê đá, Tỳ hưu đá…