0966.25.66.26
Xuân Vũ, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình

Đỉnh hương đá

Đỉnh hương đá hay còn gọi là Lư hương đá. Được sử dụng cho Khu lăng thờ đá, Nhà thờ tổ, Đình, Chùa, Miếu thờ, Điện thờ, …